Projektno delo

Inštitut za sodobne tehnologije FNM UM sodeluje v številnih projektih. Projekti omogočajo širjenje raziskovalnega dela oddelka in inštituta, tako znotraj države, kot tudi na mednarodnem področju. V projekte poskušamo vključevati zaposlene na fakulteti in oddelku ter študente.

Aktualno na projektih

Aktualni projekti

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna pedagogika 1:1

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«.

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

Trajanje projekta: 2017 – 2022


Artificial Intelligence for and by Teachers

AI4T

Cilj projekta AI4T je raziskati in podpreti uporabo umetne inteligence v izobraževanju, osnovna naloga projekta pa je izvajanje inovativnih metod usposabljanja učiteljev, posebej zasnovanih za seznanitev z izzivi umetne inteligence v izobraževanju. Z zaključkom projekta je pričakvati, da bodo učitelji postali preudarni uporabniki virov, ki temeljijo na umetni inteligenci, kar lahko pomaga izboljšati njihovo prakso. Poleg tega bo projekt AI4T prispeval k izvajanju novih učnih metod v učilnici. Tekom projekta je predvidena vzpostavitev evropskega omrežja za izmenjavo izkušenj in najboljših praks.

Trajanje projekta: 2021 – 2024


Virtual Innovation and Support Networks for Teachers

VALIANT

Primarni cilj projekta VALIANT je preizkusiti učinkovitost virtualnih inovacijskih in podpornih omrežij kot del pristopa, ki bo prispeval k premagovanju občutka učiteljeve izoliranosti in nizke motivacije v ruralnih in/ali izoliranih okoljih. Projekt želi prispevati tudi k razvoju sposobnosti učiteljev za učinkovito delovanje v spletnih mednarodnih omrežjih poklicnega sodelovanja.

Trajanje projekta: 2021 – 2024


Digital Schools Academy for SELFIE Assessed Schools

Selfie DSA

 V mesecu maju pa pričenjamo še z enim Erasmus+ projektom: Digital Schools Academy for SELFIE Assessed Schools. Projekt je nastal na podlagi sodelovanja konzorcija v obstoječem EU projektu, The SELFIE – Digital Schools Awards Pilot, ki raziskuje, kako lahko šole v petih državah – Sloveniji, Srbiji, Litvi, na Škotskem in Irskem uporabljajo rezultate samorefleksije šol (orodje SELFIE) za izboljšanje trajnostne prakse digitalnega izobraževanja. V tem projektu je predvideno, da bomo zgradili model strokovnega izobraževanja učiteljev, ki bo zajemal in delil prakse digitalnega izobraževanja v sklopu vodenja, infrastrukture in opreme, stalniega strokovnega razvoja, poučevanja in učenja, ocenjevanja ter učenčevih digitalnih kompetenc. Projekt bo dajal prednost poučevanju na področju STEAM in praksam učenja in poučevanja na daljavo.

Trajanje projekta: 2021 – 2023


Podpora šolanju na domu za učence s posebnimi potrebami

SESHOME

Projekt Podpora šolanju na domu za učence s posebnimi potrebami (Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling) je Erasmus+ projekt usmerjen na področje dela z učenci s posebnimi potrebami. Cilj projekta je podpora učencem (med 6. in 10. letom) s posebnimi potrebami, ki se šolajo na domu in potrebujejo programe usposabljanja. Projekt poleg učencev vključuje še učitelje in družine učencev s posebnimi potrebami ter učence invalide na osnovnih šolah.

Trajanje projekta: 2018 – 2020


Mediators and peacemakers against peer victimisation

MEPEV

Projekt je bil zasnovan z namenom razvijanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev za problem viktimizacije in nasilništva med vrstniki. Z inovativnimi pristopi k medvrstniški mediaciji bo projekt izobrazil mlade udeležence, ki bodo tako zaživeli v vlogi posrednikov, mirovnikov in pogajalcev. Projekt se osredotoča predvsem na srednješolsko populacijo, pri čemer želi s pomočjo dijakov v vlogi mediatorjev in pogajalcev nesporazume med vrstniki transformirati v mirne situacije, še preden bi ti prerasli v konflikt ali nasilje.

Koordinator projekta je Altindag Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turčija), partnerji pa so Dezavantajli Gruplari Anlama ve Sosyal Destek Dernegi – DEGDER (Turčija), Bolu Abant Izzet Baysal Universitesi (Turčija), ITT Leonardo da Vinci (Italija), Verein für eine offene Gesellschaft (Avstrija) ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru (Slovenija).

Trejanje projekta: 2019 – 2021

Zaključeni projekti

Razvoj upravljalskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvijanja njihove trajnostne sinergije sodelovanja

ECOFAR

Cilji projekta ECOFAR (Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies) so razvijanje upravljalskih in poslovnih veščin mladih eko-kmetovalcev s pomočjo poklicnega (VET) programa, s čimer se bo izboljševal njihov profil kvalifikacij, ocenjevalni standardi in trajnostna sinergija sodelovanja. Namen projekta je razvoj in izboljšanje skupnega kurikula kvalifikacij za izboljševanje upravljalskih spretnosti mladih poslovnih eko-kmetovalcev s pomočjo usposabljanja ob delu, nadaljni razvoj izobraževalnih standardov (profilov kvalifikacij), razvoj ocenjevalnih standardov (mehanizmov) za validacijo in prepoznavnost doseženega znanja, veščin in kompetenc ter razvoj konzorcija temelječega na poslovnem mostu med izvajalci poklicnega usposabljanja (srednje in višje šole) in malih in srednjih podjetij (SME) v sektorju.

Projekt se usmerja na poklicne učence (starost 16-29) – eko-kmetovalci, obstoječe eko-kmetovalce, mlade podjetnike v eko-kmetijskem sektorju, poklicne (VET) učitelje & izobraževalce, poklicne (VET) centre, ki izvajajo dousposabljanje/prekvalifikacije, SMS-je, ki so aktivni na področju eko-kmetovanja ter na tvorce politik na področju strateških reform poklicnega usposabljanja.

Trajanje projekta: 2018 – 2020


Zelene veščine za mlade

GREEN4U

Projekt Zelene veščine za mlade (Green Energy Skills for Youth) je bil namenjen mladim, starim od 13 do 25 let. Glavni cilji projekta so bili povečati ozaveščenost in kompetence mladih za zelene energije, da bi pridobili znanje o podnebnih spremembah, ekosistemu, proizvodnji in ohranjanju energije, ravnanju z odpadki in recikliranju, onesnaževanju ter ogljičnem odtisu.

Trajanje projekta: 2017 – 2019


Inteligentne didaktične igre za razvijanje socialnih in kognitivnih kompetenc

Namen projekta Inteligentne didaktične igre za razvijanje socialnih in kognitivnih kompetenc je bil izboljševanje kvalitete, privlačnosti in možnosti vseživljenjskega učenja s pomočjo interaktivnih mobilnih iger in 3D simulacij. Za to so izdelali uporabniške scenarije, namenjene razvoju transverzalnih kompetenc, kot so socialne kompetence in kreativnost. S tem se je povečala socialna integracija in osebnostni razvoj otrok in mladostnikov s osebnimi potrebami.

V sklopu projekta so nastale didaktične igre za razvoj socialnih in kognitivnih kompetenc, ki so dostopne na spletni strani projekta.

Trajanje projekta: 2015 – 2018

X