Študij tehnike

Oddelek za tehniko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je kolektiv priznanih profesorjev in (mladih) raziskovalcev. Kolektiv sestavljamo člani, ki prihajamo iz različnih področij, kot so področje didaktike, elektrotehnike, strojništva, sodobnih tehnologij, itd. Skupaj tvorimo integrirano celoto in študentom omogočamo pridobivanje znanj iz različnih področij. Študente želimo izobraziti, predvsem pa navdušiti nad znanjem, saj ni dovolj, da svet spoznavamo in da se naučimo, po katerih zakonitostih deluje, temveč je v človekovi naravi tudi neustavljiva želja, da ga hočemo spreminjati in ga prilagajati svojim potrebam in željam. Profesorji na naših študijskih programih vam bomo omogočili prav to – spreminjati svet in si olajšati življenje v njem.

Postati učitelj

SPREJETI POSLANSTVO

Postati učitelj je v prvi vrsti res želja in nenazadnje tudi odločitev posameznika. A s sprejetjem odločitve, da želimo postati učitelj, sprejmemo poslanstvo. Delo učitelja namreč ni le posredovanje znanja mladim generacijam, temveč je tudi vzgajanje mladih oziroma novih generacij. Zavedati se namreč moramo, da bomo znanje predajali mlajšim generacijam in tako posredno ustvarjali svet v prihodnosti. Zato je pomembno, da učitelj svojega dela ne dojema le kot službo, ampak kot posloanstvo. Misli lepo povzame tudi kitajski pregovor, ki pravi:

Dober učitelj je boljši kot poln sod knjig.

Postati učitelj tehnike

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Vsak učitelj se izobrazi na želenem področju. Tisti, ki jim je blizu jezik, se izobrazijo na področju slovenskega, angleškega ali katerega drugega jezika, tisti, ki jim je blizu matematika, se izobrazijo na področju matematike, ipd. Posledično to pomeni, da učitelj slovenskega jezika poučuje učence o slovenskem jeziku, učitelj matematike učence uči o matematičnih zakonitostih, itd. Nekaterim pa so blizu tehniška znanja, zato se odločijo za poklic učitelja tehnike in tehnologije.
Ko se odločate za poklic učitelja imate na izbiro poučevanje enega ali dveh predmetov. Na Oddelku za tehniko ponujamo obe možnosti – postanete lahko učitelj tehnike in tehnologije ali pa učitelj tehnike in tehnologije ter še katerega izmed preostalih naravoslovnih predmetov. Zato lahko na našem oddelku izbirate med naslednjima dvema študijskima programoma:

Enovit magistrski študijski program


dvopredmetni študijski program s poljubno usmeritvijo

združeni 1. in 2. stopnja

5 let, 300 ECTS

Predmetni učitelj

Študij je namenjen tistim, ki želijo pridobiti poklic učitelja na predmetni stopnji. Kandidat/kandidatka izbere poljubni dve izmed naslednjih usmeritev: Izobraževalna matematika, Izobraževano računalništvo, Izobraževalna fizika, Izobraževalna biologija, Izobraževalna kemija ali Izobraževalna tehnika.

NAZIV: magister/magistricarica profesor/ica usmeritve A in usmeritve B

Enopredmetni študijski program 2. stopnje


enopredmetni magistrski študijski program

2. stopnja

2 leti, 120 ECTS

Izobraževalna tehnika

Študijski program je namenjen vsem, ki želijo poučevati samo tehniko. Ker gre za študijski program 2. stopnje, morajo imeti kandidati dokončano 1. stopnjo ustrezne študijske smeri (zato pri vpisu upoštevajte vpisne pogoje). Po končanem študiju postanete učitelj tehnike. Študij traja dve leti.

NAZIV: magistrica profesorica tehnike/magister profesor tehnike

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.

Kitajski pregovor

Pridobite poglobljena znanja

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

V kolikor vas izobraževanje navdušuje in se o izobraževanju želite podučiti še podrobneje, vam ponujamo tudi doktorski študijski program. Na slednjega se lahko vpišete po uspešnem zaključku študija 1. in 2. stopnje. Na doktorskem študijskem programu imate možnost raziskovalnega dela. To pomeni, da lahko samostojno in ob podpori mentorja oziroma mentorjev raziskujete želeno znanstveno področje v okviru izobraževanja.

Enopredmetni študijski program 3. stopnje


enopredmetni doktorski študijski program

3. stopnja

4 leta, 240 ECTS

Tehnika - področje izobraževanja

Študijski program je namenjen vsem, ki so končali študij nižjih stopenj in jih zanima poglobljeno znanje s področja izobraževanja. Študij je individualno usmerjen in poteka po principu doktorske šole.

NAZIV: doktorica znanosti/doktor znanosti

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

O ŠTUDIJU NA FNM UM

Univerza v Mariboru

Univerzo v Mariboru sestavlja 19 članic (17 fakultet, Univerzitetna knjižnica in Študentski domovi). To pomeni, da je Univerza v Mariboru druga največja ​in hkrati tudi druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira skupno več kot 13000 ​študentov, hkrati pa Univerza v Mariboru zaposluje več kot 1800 ljudi. Zaradi tega ima Univerza v Mariboru izredno pomembno vlogo in pomen v regiji.

Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova. Združuje različna področja družboslovnih in naravoslovnih ved. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih.

Več lahko preberete na spletni strani UM.

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM) je mlada fakulteta z dolgo tradicijo, saj je bila ustanovljena leta 2006 s preoblikovanjem nekdanje velike Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Fakulteto tvorijo štirje oddelki: Oddelek za biologijo, Oddelek za fiziko, Oddelek za matematiko in računalništvo ter Oddelek za tehniko.

Fakulteta izvaja številne študijske programe, katerim kakovost zagotavlja odličen akademski kader. Sodelavci fakultete so svetovno priznani znanstveniki in raziskovalci in s svojim delom uvrščajo fakulteto v sam vrh raziskovalne odličnosti na Univerzi v Mariboru. Uspešna raziskovalna dejavnost se zrcali v aktualnih in uporabnih študijskih programih.

Študij na naši fakulteti je izrednega pomena, saj predstavlja pridobivanje sistema znanj, ki zagotavljajo zanesljivost in brezčasnost rezultatov. To je tudi razlog, da se lahko naša fakulteta ponaša s številnimi odmevnimi dosežki in priznanji. O njeni kakovosti priča tudi dejstvo, da se je Univerza v Mariboru v okviru QR University rankings za leto 2017 na dveh študijskih področjih uvrstila med elitne svetovne univerze (med zgornjih 10% med več kot 4400 ocenjevanimi univerzami).

Več lahko preberete na spletni strani FNM UM.

Kaj pomeni kreditni sistem študija?

Članice Univerze v Mariboru za potrebe mednarodnih izmenjav in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti uporabljajo evropski kreditni sistem ECTS. Opravljene študijske obveznosti so študentom po vnaprejšnjem dogovoru priznane na domači fakulteti v obliki prenesenih kreditnih točk. ECTS predstavlja enega od temeljev za vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora, z njegovim uvajanjem postajajo evropski izobraževalni sistemi povezljivi in primerljivi.

Kot izhodišče kreditnega študija je izbran ECTS (European Credit Transfer System) kreditni sistem, kjer je ECTS kreditna točka merska enota za skupno študijsko obremenitev študenta (kontaktne ure in individualno delo). Študent pridobi vse ECTS kreditne točke predmeta, ko uspešno opravi izpit, ne glede na doseženo pozitivno oceno. Pred diplomo mora študent zbrati najmanj vse predvidene kreditne točke študijskega programa. Takšen sistem omogoča enostavno primerljivost študija in študijskih obveznosti in se uporablja tudi pri mednarodni izmenjavi študentov v okviru Socrates-Erasmus programa.

Študenti višjih letnikov lahko v okviru kreditnega sistema študija poleg obveznih predmetov študijskega programa ter obveznih predmetov študijske smeri prosto izbirajo kreditne predmete v določenem obsegu po lastni presoji izmed izbirnih predmetov vpisane smeri, obveznih in izbirnih predmetov drugih smeri študijskega programa ter široko paleto kreditnih predmetov drugih študijskih programov, ki jih v okviru kreditnega študija ponujajo druge članice Univerze v Mariboru.

Kreditni sistem študija omogoča preprosto preračunavanje ur v kreditne točke, primerljivost in izmenljivost predmetov med študijskimi programi. Študijske obveznosti v kreditnem sistemu Univerze v Mariboru so ovrednotene na naslednji način:

30 ur skupne obremenitve študenta = 1 kreditna točka (ECTS).

Se lahko v času študija udeležim izmenjave v tujini?

Veseli smo, če se naši študentje udeležijo študija v tujini. Tam dobijo neprecenljive izkušnje, kar zagotovo predstavlja prednost na njihovi karierni potu. Zato si FNM UM in Univerza v Mariboru prizadevata za krepitev prepoznavnosti v Evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru in čim večjo internacionalizacijo ter odprtost v mednarodni visokošolski prostor – ne samo z izmenjavami študentov, temveč tudi z udeležbo naših študentov na mednarodnih konferencah, dogodkih, itd.

Univerza in fakulteta sodelujeta v številnih projektih mednarodne povezljivosti, večji poudarek pa je na programu Erasmus+. Univerza v Mariboru in s tem tudi naša fakultata je doslej podpisala Erasmus bilateralne sporazume s številnimi tujimi univerzami. Skupaj si prizadevamo za uravnovešeno število študentov, ki prihajajo na izmenjave k nam in naših študentov, ki odhajajo na izmenjave v druge države.

O mobilnosti si lahko več preberete na naslednjih spletnih povezavah:

Kje se lahko zaposlim po končanem študiju?

Po zaključeku študija je na voljo veliko zaposlitvenih možnostih. Glede na pridobljeno znanje je primarno področje zaposlitve šolstvo (poučevanje v osnovni ali srednji šoli), sicer pa je študij naravnan tudi tako, da pridobite širok spekter znanj, ki vam omogočajo zaposlitev na številnih drugih področjih.

Kdo ima status študenta?

Status študenta posameznik pridobi z vpisom v študijski program na podlagi razpisa za vpis. Status študenta preneha v naslednjih primerih:

  • študent zaključi študijski program prve, druge ali tretje stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
  • študent ne zaključi študija prve ali druge stopnje oz. druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
  • študent se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
  • študent se izpiše,
  • študent je bil izključen.

Kdaj lahko koristim absolventski staž?

Absolventski staž (dodatno leto) je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra. V tem času lahko študent obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma zaključi vseh študijskih obveznosti. Študent pravico do absolventskega staža uveljavlja z vpisom v dodatno leto. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra v primerih, ko:

  • ne zaključi študija na študijskem programu na katerega je vpisan v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer – v tem primeru ne more koristiti absolventskega staža),
  • ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.
X